Smluvní podmínky

Smluvní podmínky společnosti pro smlouvy o ubytování v Apartmánech Rolba, Horní Mísečky – Špindlerův mlýn 

Čl.1
Tyto smluvní podmínky se vztahují na smlouvy o ubytování v Apartmánech Rolba, Horní Mísečky – Špindlerův mlýn (dále jen „Smlouva/y“) a stávají se součástí každé Smlouvy. 

Smluvní vztah mezi zájemcem o ubytování a ubytovatelem vznikne na základě závazné objednávky objednatele potvrzené ubytovatelem a úhrady stanovené zálohy popř. ceny ubytování na účet ubytovatele. Předáním vyplněné  objednávky objednatel stvrzuje, že tyto Smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi. Potvrzením přihlášky se ubytovatel zavazuje objednateli poskytnout ubytování v dohodnutém termínu a v dohodnutém místě. Za závaznou objednávku se považuje objednávka provedená prostřednictvím rezervačního internetového systému používaného ubytovatelem , popř. zaslaná e-mailem nebo písemně poštou a potvrzená.

Čl.2
Cena ubytování je stanovena platným ceníkem uveřejněným na internetových stránkách ubytovatele v den zaslání závazné objednávky objednatelem. Ubytovatel má právo na zaplacení zálohy za ubytování ve výši 50% z ceny ubytování uvedené v objednávce, a to nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky ubytovatelem. Trvalá rezervace pobytu vzniká přijetím zálohy na náš účet. Zbývající část ceny je splatná do 30 dnů před počátkem ubytování. V případě zaslání objednávky v době kratší než 30dnů před počátkem ubytování je objednatel povinen uhradit 100% ceny ubytování do 3 dnů od podpisu objednávky. Spolu s doplatkem ceny je objednatel povinen uhradit rekreační poplatek, který činí 15,- Kč za den a to za každou dospělou osobu, která je uvedena v objednávce jako další zájemce o ubytování v daném apartmánu.

Čl. 3
Objednatel má právo kdykoliv před počátkem ubytování odstoupit od Smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení od Smlouvy (storno) doručeno ubytovateli. Pokud objednatel odstoupí od Smlouvy, je povinen uhradit ubytovateli následující storno poplatky:                 

•při stornování v období do 60 dnů před smluveným počátkem ubytování: 10 % celkové ceny 

• při stornování v období od 60 do 31 dnů před smluveným počátkem ubytování: 20 % celkové ceny 
• při stornování v období od 30 do 21 dnů před smluveným počátkem ubytování : 50 % celkové ceny 
• při stornování v období od 20 do 15 dnů před smluveným počátkem ubytování: 70 % celkové ceny 
• při stornování v období od 14 do 7 dnů před smluveným počátkem ubytování : 80 % celkové ceny 
• při stornování v období 6 a méně před smluveným počátkem ubytování : 90 % celkové ceny 
Při určení počtu dnů pro výpočet storno poplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den počátku ubytování. Pokud objednatel nepřevezme pronajatý apartmán a nevyužije dohodnutý nájem apartmánu bez předchozího odstoupení od Smlouvy, má ubytovatel nárok na úhradu plné dohodnuté ceny ubytování. V případě, že ubytovaný v průběhu smluvené doby ubytování svévolně ukončí svůj pobyt v apartmánu, nemá nárok na žádnou finanční náhradu. 

Při týdenních pobytech není pozdní příjezd nebo dřívější odjezd důvodem k finanční náhradě.

V PŘÍPADĚ, ŽE UBYTOVÁNÍ NEBUDE MOŽNÉ Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR, UHRAZENÉ ČÁSTKY BUDOU VRÁCENY . 

Čl. 4
Apartmán se předává objednateli v dohodnutý den počátku ubytování v době od 15.00-19.00 hod. V případě pozdějšího příjezdu je objednatel povinen kontaktovat místního zástupce ubytovatele a dohodnout s ním individuální termín předání apartmánu. Před předáním apartmánu je objednatel povinen složit v hotovosti k rukám místního zástupce pronajímatele kauci ve výši 5000,-Kč nebo 200EUR, která slouží k úhradě ztracených, rozbitých či poškozených věcí z inventáře apartmánu, popř. jiných škod způsobených v apartmánu či v budově nebo na úhradu znečištěného zběžně neuklizeného apartmánu. Předáním apartmánu se objednatel stává ubytovaným spolu s osobami, které ubytovaný uvedl v objednávce. V den dohodnutého ukončení pobytu je ubytovaný povinen vyklidit apartmán do 10.00 hod.


Čl.5
Ubytovatel je povinen předat ubytovanému apartmán uklizený, s povlečeným ložním prádlem a inventářem uvedeným v seznamu inventáře. Ubytovaný je povinen užívat apartmán a společné prostory v budově tak, aby nedocházelo k poškození, zničení či ztrátě inventáře ani k poškození apartmánu či společných prostor domu. Přítomnost zvířete je možná pouze po předchozím svolení ubytovatele. Ubytovaný je povinen dbát pokynů místního zástupce ubytovatele k užívání pronajatého apartmánu a seznámit se s provozním řádem apartmánů Rolba . Neprodleně ohlásit správci závady nebo škody, ke kterým došlo v apartmánu a jeho zařízení a umožnit jejich odstranění. Ubytovaný je oprávněn užívat pouze garážové stání, které náleží k pronajatému apartmánu, a to pouze pro jedno auto. Vjezd vozů na LPG do podzemních garáží je zakázán. Ubytovaný je povinen dodržovat domovní řád domu v kterém je umístěn apartmán, zejména dodržovat pořádek a noční klid od 22 – do 7 hod.. V případě závažného porušení domovního řádu daného domu může ubytovatel odstoupit od nájemní smlouvy v průběhu nájmu, přičemž ubytovanému nevznikne nárok na vrácení ceny ubytování. 

Čl.6
Těmito smluvními podmínkami se řídí smlouvy o ubytování v apartmánech Apartmánech Rolba, Horní Mísečky – Špindlerův mlýn, není-li v jednotlivé smlouvě ujednáno jinak.